Predstavitev

Predstavitev

Študentski svet Filozofske fakultete (ŠSFF) je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti. Je organ fakultete in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze, Pravili Filozofske fakultete ter s Pravilnikom o delovanju ŠSFF.

Na volitvah lahko za svetnika na Filozofski fakulteti kandidira vsak študent Filozofske fakultete. Za kandidata lahko glasujejo vsi redno in izredno vpisani študentje na posameznem oddelku. Volitve so vsako leto, in sicer drugi polni teden v novembru.

Ko so izvoljeni predstavniki študentov (praviloma 22 članov: po en predstavnik z vsakega oddelka in en podiplomski študent), znotraj Sveta izvolijo vodstvo ŠSFF (predsednika, dva podpredsednika in tajnika). Mandat svetnikov ŠSFF traja 1 leto. Svetniki za svoje delo in sodelovanje na sejah ŠSFF in ostalih organov FF ne prejemajo placila. ŠSFF razpravlja o vsem, kar zadeva pravice in dolžnosti študentov, daje mnenje o kandidatih za dekana in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov. V imenu študentov podaja mnenja o pedagoški usposobljenosti učiteljev. Iz sredstev, ki jih pridobi za svoje delovanje s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, sofinancira tudi raznovrstne dejavnosti, povezane s študijem (ekskurzije, revije, predavanja ipd.). Delo ŠSFF je javno, zato se lahko sej udeležite vsi, ki vas to zanima.

Kontaktni naslov in FB stran


Študenti v drugih organih Filozofske fakultete

SENAT FF
Senat FF je najvišji strokovni organ fakultete. Vseh članov Senata je 54, in sicer po dva učitelja z vsakega oddelka, ki sta na fakulteti zaposlena s polnim delovnim časom, 11 študentov in dekan fakultete. Mandatna doba članov Senata iz vrst učiteljev in znanstvenih delavcev je 4 leta, iz vrst študentov pa 1 leto. Senat razpravlja in odloča o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega dela in razvoja Fakultete ter predlaga Senatu Univerze sprejem ustreznih sklepov. V Senat FF lahko kandidira vsak redno ali izredno vpisani študent FF. Predstavnike študentov v Senatu FF voli Študentski svet FF.

UPRAVNI ODBOR FF
Interese študentov zastopa 1 predstavnik.

AKADEMSKI ZBOR FF IN KOMISIJE
Interese študentov zastopa 27 predstavnikov. Poleg tega po en predstavnik zastopa interese študentov še v Komisiji za doktorski študij, Komisiji za kakovost, Komisiji za priznanja FF, Svetu OHK in Habilitacijski komisiji. Študenti imamo 2 predstavnika tudi v Komisiji za dodiplomski in magistrski študij, Komisiji za mednarodno sodelovanje, Komisiji za tutorstvo, Delovni skupini za reševanje študentskih pritožb ter Odboru za študentska vprašanja in usmerjanje.


ŠSFF podpira projekt Filofest – Mednarodni festival študentske filmske in video produkcije.


 

CELOSTNA PODOBA ŠSFF

Priročnik za uporabo
Logotip (CMYK)
Logotip (PANTONE)

PREDSTAVITVENA ZGIBANKA ŠSFF & ŠOFF

Zunanja stran
Notranja stran