Na podlagi določil Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, Pravil Filozofske fakultete in Pravilnika o delovanju Študentskega sveta Filozofske fakultete je Študentski svet Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na svoij 10. redni seji, dne 03. 06. 2008, sprejel

 

PRAVILNIK ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE O VOLITVAH

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

  

1. člen

Ta pravilnik podrobneje opredeljuje postopke volitev in imenovanj, ki so predvideni v Pravilniku o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, Pravilih Filozofske fakultete (v nadaljevanju FF) in Pravilniku o delovanju Študentskega sveta Filozofske fakultete (v nadaljevanju ŠSFF).

1a. člen

Predlagatelj kandidature oz. kandidat ima pravico pred začetkom volitev obrazložiti predlog kandidature oz. kandidaturo.

1b. člen

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti kandidatu se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži beseda "za" ali "proti". Na dnu glasovnice je beseda "za" na levi strani, beseda "proti" pa na desni strani.

1c. člen

Kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh izvoljenih svetnikov, če ta poslovnik glede posameznih volitev ne določa drugače.

1d. člen

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nobeden pri glasovanju ne dobi potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov. Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju.

1e. člen

Če v drugem krogu glasovanja dva kandidata dobita enako število glasov, odloči žreb. O načinu žreba odloči predsedujoči.

1f. člen

Če kandidat ne dobi potrebne večine, oziroma če tudi pri drugem in tretjem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

 

II. VOLITVE PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKA ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

 

2. člen

Kandidacijski postopek se začne naslednji dan po objavi uradnih rezultatov volitev v ŠSFF. Dekan FF objavi razpis na oglasnih deskah fakultete in ga priloži vabilu na konstitutivno sejo ŠSFF.

Kandidacijski postopek se zaključi en delovni dan pred konstitutivno sejo ŠSFF.

Kandidira lahko vsak novoizvoljen član ŠSFF, ki odda kandidaturo v razpisanem roku.

3. člen

Kandidatura mora vsebovati:

Kandidaturo se pošlje s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Študentski svet Filozofske fakultete, Volilni odbor, Aškerčeva 2, 1001 Ljubljana, s pripisom »ZA VOLITVE – NE ODPIRAJ«.

Kandidaturo je mogoče vročiti predsedniku Volilnega odbora ŠSFF osebno. V tem primeru Volilni odbor ŠSFF za prejeto kandidaturo izda ožigosano potrdilo.

Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidature volilni odbor potrdi vložene kandidature. Volilni odbor zavrže nepravočasne ali nepopolne kandidature.

4. člen

O kandidatih glasuje ŠSFF javno, z dvigom rok, ali tajno, z glasovnicami. Tajne volitve se izvedejo v primeru, da tako zahteva vsaj en svetnik.

Kandidat ima pravico pred začetkom glasovanja obrazložiti razloge za kandidaturo. Svetniki imajo kandidatu pravico postavljati vprašanja.

Izvoljen je kandidat, ki je dobil največje število glasov, pod pogojem, da je zanj glasovala več kot polovica vseh izvoljenih članov ŠSFF.

5. člen

ŠSFF lahko predsednika in podpredsednika razreši zaradi nevestnega opravljanja funkcije. Razrešitev lahko predlaga najmanj pet (5) svetnikov ŠSFF. O razrešitvi ni mogoče glasovati na seji, na kateri je bil podan predlog za razrešitev. Potrebna je enaka večina kot za imenovanje.

 

III. VOLITVE V ŠTUDENTSKE SVETE ODDELKOV FILOZOFSKE FAKULTETE

  

6. člen

Volilno komisijo za volitve v Študentske svete oddelkov Filozofske fakultete (v nadaljevanju ŠSO) imenuje ŠSFF na predlog predsednika do 15. oktobra.

7. člen

Volilna komisija za volitve v ŠSO izvede volitve na volilni seji za volitve v ŠSO.

8. člen

Kandidati za predstavnike letnika v ŠSO se odzovejo na razpis po pozivu predstavnika volilne komisije na volilni seji. Kandidat predstavniku volilne komisije odda kandidaturo, ki je v skladu s 3. členom tega pravilnika.

V primeru, da kandidat nima potrdila o šolanju lahko izkaže status študenta dotičnega letnika z indeksom ali študentsko izkaznico.

9. člen

Voli se javno pred letnikom z dvigom rok. Tisti kandidat, ki dobi večje število glasov postane predstavnik letnika v Študentskem svetu oddelka FF.

V poročilu o izidu volitev volilna komisija navede kandidate in število glasov, ki so jih prejeli ter opiše morebitne zaplete pri izvedbi volitev. ŠSFF na svoji prvi redni seji po volitvah v ŠSO potrdi veljavnost volitev in mandatov članov ŠSO.

 

IV. OBLIKOVANJE PREDLOGA ZA PRODEKANA ŠTUDENTA FF

 

10. člen

Vlogo ŠSFF v kandidacijskem postopku za funkcijo prodekana študenta FF in način imenovanja določa Pravilnik o prodekanu študentu Filozofske fakultete.

  

V. VOLITVE PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV ČLANOV SENATA FF, AKADEMSKEGA ZBORA FF IN UPRAVNEGA ODBORA FF

 

11. člen

Predsednik ŠSFF razpiše začetek kandidacijskega postopka in razpis objavi vsaj sedem dni pred glasovanjem na oglasni deski ŠSFF in na spletni strani ŠSFF, če je to mogoče.

Kandidira lahko vsak študent Filozofske fakultete, ki v razpisanem roku odda kandidaturo, katere vsebina je v skladu z 3. členom tega pravilnika. Kandidaturo se pošlje s priporočeno pošiljko na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Študentski svet Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, 1001 Ljubljana, s pripisom »ZA VOLITVE – NE ODPIRAJ«.

Kandidaturo je mogoče vročiti predsedniku ŠSFF osebno. V tem primeru predsednik ŠSFF za prejeto kandidaturo izda ožigosano potrdilo.

12. člen

Predstavnike študentov v Senatu FF, Akademskem zboru FF in Upravnem odboru FF izvoli ŠSFF.

O kandidatih glasuje ŠSFF javno, z dvigom rok, ali tajno, z glasovnicami, če tako zahteva vsaj en član. Vsak član lahko glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih prostih mest.

Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov, pod pogojem, da je za posameznega kandidata glasovala več kot polovica vseh izvoljenih članov ŠSFF.

13. člen

ŠSFF lahko razreši predstavnika študentov v Senatu FF, Akademskem zboru FF in Upravnem odboru FF, izvoljenega na podlagi tega pravilnika, zaradi nevestnega opravljanja funkcije.

Razrešitev poteka po enakem postopku, kakor je določen za izvolitev. O razrešitvi ni mogoče glasovati na isti seji, na kateri je bil podan predlog za razrešitev.

 

VI. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV V DELOVNE SKUPINE, KOMISIJE IN ODBORE

 

14. člen

Za vse ostale volitve in imenovanja se smiselno uporabljajo določila tega pravilnika in drugih nadrejenih aktov. Objava razpisa ni potrebna; kandidati se lahko javijo neposredno na volilni seji.

   

VII. KONČNA DOLOČBA

15. člen

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme ŠSFF.

16. člen

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o volitvah predsednika in podpredsednika Študentskega sveta Filozofske fakultete, volitvah v Študentske svete oddelkov Filozofske fakultete in oblikovanje predloga za prodekana študenta Filozofske fakultete z dne 03. 11. 2003.

17, člen

Za primere in postopke, ki jih ta pravilnik ne določa, se smiselno uporablja Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani in drugi nadrejeni akti.

 

Predsednik Študentskega sveta Filozofske fakultete

ANŽE PERNE